اعضاء هیئت مدیره اتحادیه

نام و نام خانوادگی ………………………………. سمت

—————————————————————————————————————

۱) خداداد ابراهیمی ……………………………… رئیس هیئت مدیره

۲) حسن حیدری …………………………………. مدیر عامل

۳) علی مانیان سودانی ………………………… نائب رئیس

۴) حسن جعفری کرفستانی ………………….. منشی

۵) غلامحسین عطایی …………………………… خزانه دار

۶) سلیمان الله مرادی بادخرید ………………… عضو هیئت مدیره

۷) حسن شریف زادگان ………………………… عضو هیئت مدیره

۸) ملک مسعود ملک ……………………………. عضو هیئت مدیره

۹) علی سعیدآذر هریس ……………………….. عضو هیئت مدیره

ادامه مطلب ←