تبریک روز خبرنگار

خبرنگار عاشق است نه کاسب!

خبرنگاری یک شغل نیست که عشق است و هنر و جوهره ذاتی که روی کاغذ می‌آید’
خبرنگار دنبال نام و نان و شهرت نیست که هرکه چنین باشد خبرنگار نیست’
خبرنگار به عشق خبر دل به آب و آتش میزند تا تازه ترین و بهترین خبر را به جامعه بدهد
خبرنگار وابسته و مواجب بگیر رییس و مدیر و فلان و بفهمان نیست که او آینه جانداری است که آنچه ببیند به همان درستی به جامعه منعکس می کند
خبرنگار آنچه درست است صاف و صادق با مردم در میان می گذارد هرچند خوشایند برخی نباشد
۱۷ مرداد ۷۵ یکی از همین عاشقان در مزارشریف و در حالیکه صدای شلیک گلوله ها تا دم در خانه رسیده بود مشغول مخابره اخبار جنگ بود’ جنگ جهل با قدرت ‘ جنگ طالبان با مردمان خود’ محمود صارمی خبرنگاری که با کمترین امکانات می خواست اخبار جنگ جهل و قدرت را زودتر از بنگاههای بزرگ خبری همچون بی بی سی به تنهایی به جهان مخابره کند زیر آتش جاهلان ایستاد با این تصور که آنها برای خبرنگار یک ذرنته جایگاه قایل هستند اما خونش را بر زمین ریختند و ولی آوازه اش برای همیشه در تاریخ ماندگار شد تا ۱۷ مرداد را روز خبرنگار نام بنهند’
یادش گرامی باد
روز خبرنگار هم بر خبرنگاران راستین خجسته باد.

اتحادیه مطبوعات محلی استانهای کشور