بسته حمایتی رسانه ها در سال ۹۳

از آنجا که جهت گیری های حمایتی، معرّف سیاستهای عمومی حاکمیتی است، بسته زیر به عنوان سیاستهای حمایتی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری علاوه بر “دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات” اعلام می شود:

۱- اولویت های موضوعی

یارانه رسانه هایی که با محوریت موضوعات زیر منتشر شوند تا ۳ برابر می شود:

۱- قرآن، احکام اسلامی و شعائر دینی

۲- فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس

۳- ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی به جای فرهنگ غیرخودی و تلاش در جهت رشد و اصلاح خلقیات اجتماعی و فرهنگ عمومی

۴- هر یک از محورهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی

۵- ترویج زبان فارسی (یا اهتمام به فعالیت در کشورهای فارسی زبان)

۶- پرهیز از واگرایی و تحکیم همبستگی ملی توسط روزنامه ها و هفته نامه هایی که با گستره توزیع استانهای مرزی منتشر می شوند.

۷- افزایش سواد علمی جامعه (رسانه هایی با رویکرد علم برای عموم مردم)

تأکید می شود موضوع یا جهت گیری رسانه باید در یکی از محورهای فوق باشد به نحوی که حداقل شامل ۶۰ درصد مطالب آن باشد. ضمناً برای این گروه:

اولاً، چنانچه «تقاضای انتشار» باشد با اولویت در هیأت محترم نظارت بر مطبوعات مطرح می شود.

ثانیاً، نصاب حداقل شماره انتشار یافته (موضوع بند ۸ دستورالعمل یارانه مطبوعات و موضوع بند ۳-۱ دستورالعمل توزیع آگهی های دولتی ) برای این دسته نشریات رعایت نخواهد شد و از شماره اول مشمول حمایت می شوند.

۲- توجه به تحولات رسانه

در راستای درک تحولات دنیای رسانه، حضور محتوای ملّی در عرصه جهانی و توجه به محیط زیست، برای نشریاتی که اولویت های روشی زیر را رعایت کنند ارقام زیر منظور می شود:

۳- ترویج بنگاه ها

برای نشریاتی با صاحب امتیاز واحد، مشروط به آن که همه نشریات بنگاه، اولاً نظم در انتشار و ثانیاً ضریب کیفی افزون بر ۲•۱ داشته باشند

۱- حقوقی: به یارانه هر نشریه ۲۵ درصد افزوده می شود.

۲- حقیقی: به یارانه هر نشریه ۱۰ درصد افزوده می شود.

نشریاتی که منبعد، تشکیل بنگاه دهند یا به بنگاه بپیوندند برای مشمول شدن در این بند، تعهدنامه ای می دهند که تا پنج سال، تقاضای جدید برای تغییر صاحب امتیاز خود نداشته باشند.

۴- دیپلماسی رسانه ای

نشریات چاپی و الکترونیکی که «دیپلماسی فرهنگی» را دنبال کنند و فعالیت های برون مرزی جدّی داشته باشند بر اساس شاخص ها (دوره انتشار، میزان تأثیر، اولویت های منطقه ای و جهت گیری محتوایی) پنجاه تا یکصد میلیون تومان حمایت می شوند. (تا ۱۰ رسانه در سالجاری)

۵- حمایت از خبرنگاران

رسانه هایی که حداقل مطابق جدول زیر و به نام خود نشریه، دارای فهرست بیمه باشند و هیچیک از روزنامه نگاران تمام وقت آنان از بابت بیمه، اعتراضی نداشته باشند معادل مبلغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی به آنان دعوت می شود. (تا سقف ۴ برابر جدول زیر)

ضمناً از سال ۹۴ هر یک از رسانه هایی که این الزام قانونی (ماده ۴۶ قانون مطبوعات در ضرورت بیمه کردن کلیه همکاران توسط صاحب امتیاز) را رعایت نکنند مشمول ۱۰درصد کسر یارانه می شوند.

رسانه هایی که مشمول هر یک از محورهای پنج گانه این بسته حمایتی هستند درخواست خود را به همراه مستندات لازم برای اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال کنند تا رسیدگی شود.
کلیه موارد فوق و همچنین سایر ضرایب حمایتی یا تنبیهی مندرج در دستورالعمل نحوه توزیع یارانه مطبوعات، قابل جمع با یکدیگر می باشند.