استان یزد

۱- هفته نامه میبد نوین
۲- هفته نامه افق کویر
۳- ماهنامه ساحل کویر
۴- ماهنامه بچه های کویر
۵- ماهنامه طلوع سبز
۶- ماهنامه سیمای اردکان
۷- دو هفته نامه آیینه مهر
۸- هفته نامه حدیث نو
۹- ماهنامه تالی خبر
۱۰ ماهنامه نفس تازه
۱۱- ماهنامه رستاق یزد
۱۲- دو هفته نامه ندای عاشورا
۱۳- دو هفته نامه برف
۱۴- ماهنامه شهر کهن
۱۵- ماهنامه گلبانگ کویر
۱۶- دوهفته نامه کاوش اندیشه ها
۱۷-روزنامه بشارت نو
۱۸- روزنامه ملک
۱۹-هفته نامه روزنه
۲۰- هفته نامه جام
۲۱- ماهنامه تدبیر آینده
۲۲- دو هفته نامه امید آگاهی
۲۳- ماهنامه صحیفه کوثر
۲۴-دوهفته نامه مروت
۲۶-هفته نامه پرگار
۲۷-دوهفته نامه روز خوب
۲۸-روزنامه پیمان یزد
۲۹-دوهفته نامه صنعت یزد