استان گیلان

۱- روزنامه آوای شمال
۲- هفته نامه ندای کشاورز
۳- روزنامه گیلان امروز
۴- روزنامه خزر
۵- هتفه نامه آفتاب خزر
۶- ماهنامه گیلان
۷- ماهنامه رهاورد قلم
۸- روزنامه گلچین امروز
۹- روزنامه سوال جواب
۱۰- ماهنامه بام سبز
۱۱- ماهنامه دنیای خبر
۱۲- ماهنامه تا فردا
۱۳- هفته نامه طاهر
۱۴- هفته نامه صابرین
۱۵- ماهنامه ره آورد گیل
۱۶- هفته نامه مارلیک
۱۷-دو هفته نامه توسعه شمال
۱۸- هفته نامه گیلان بهتر
۱۹- هفته نامه سردار جنگل
۲۰- دو هفته نامه ندای فومن
۲۱- هفته نامه ۴ دی
۲۲- هفته نامه خبر گیلان
۲۳- روزنامه معین
۲۴- دو هفته نامه خط آخر
۲۵- ماهنامه موج
۲۶- هفته نامه میشم
۲۷- دو هفته نامه طریقت نو
۲۸- ماهنامه معماری و شهرسازی
۲۹- ماهنامه پادنگ
۳۰- هفته نامه شکوفه های زیتون
۳۱- هفته نامه آوای صومعه
۳۲- هفته نامه پیام آستارا
۳۳- ماهنامه تیجره
۳۴- هفته نامه رخداد گیلان
۳۵- ماهنامه اقتصاد و صنعت گیلان
۳۶- ماهنامه ناظر
۳۷- روزنامه نقش قلم
۳۸- هفته نامه واکنش
۳۹-هفته نامه اعتبار کهن
۴۰- هفته نامه آفتاب خزر
۴۱- روزنامه پنجره نو
۴۲- روزنامه آیندگان
۴۳- روزنامه صدای امروز
۴۴- ماهنامه بچه های شاد