استان گلستان

۱- هفته نامه همزیستی
۲- هفته نامه ستاره گلستان
۳- دو روزنامه پژواک سخن
۴- هفته نامه ترنم سبز
۵-هفته نامه گلستان سلام
۶-نشریه حریف