استان کهگیلویه و بویر احمد

۱- هفته نامه آذرنگ
۲- دو هفته نامه حدیث یاران
۳- هفته نامه عصر روشنگری
۴- دو هفته نامه چهره نما
۵- هفته نامه طریق الوسطی
۶- دو هفته نامه افکار مردم
۷- هفته نامه عصر انتظار
۸- هفته نامه نسیم دنا
۹- هفته نامه مروارید جنوب
۱۰- دو هفته نامه آوای گرمسیر

۱۱-روزنامه امید مردم