استان کرمان

۱- هفته نامه امید کرمان
۲- روزنامه سفیر کرمان
۳- روزنامه واقعه
۴- هفته نامه الالگان کرمان
۵- هفته نامه بابک زمین
۶- نشریه الکترونیکی نسیم صبا
۷- هفته نامه کمنزیل
۸- هفته نامه نگین کرمان
۹- هفته نامه نگین کرمان
۱۰- هفته نامه سمنگان
۱۱- هفته نامه نیایش
۱۲- ماهنامه کشاورزی کرمان
۱۳- هفته نامه آوای بارز
۱۴- هفته نامه سپهر بردسیر
۱۵- هفته نامه کرمانشهر
۱۶- هفته نامه فراز کویر
۱۷- هفته نامه آرمان دانش
۱۸- دو هفته نامه نسیم کرمان
۱۹- هفته نامه همراه کرمان
۲۰- هفته نامه خرما
۲۱- دو هفته نامه ثقلین
۲۲- هفته نامه فردوس کویر
۲۳- هفته نامه نگین بابک
۲۴- فصلنامه خوانش
۲۵- هفته نامه رویدادهای رفسنجان
۲۶- دو هفته نامه دار الولایه
۲۷- هفته نامه هدایت
۲۸- هفته نامه عصر باور
۲۹- روزنامه حکمت بافت
.۳۰-روزنامه پیام ما
۳۱-هفته نامه صبح کرمان
۳۲-نشریه استقامت
۳۴-هفته نامه هفتواد
۳۵-دوهفته نامه ورزش رفسنجان کرمان
۳۶-هفته نامه شایوَرد