استان کرمانشاه

۱- هفته نامه اشاره
۲- هفته نامه کرمانشاه
۳- هفته نامه مُبَشر
۴- هفته نامه پویان غرب
۵-نشریه غرب
۶-هفته نامه نسیم غرب