استان کردستان

۱- ماهنامه تبیان
۲- ماهنامه ژیوار
۳- ماهنامه چرو
۴- هفته نامه دیدگاه
۵- دوهفته نامه دیارکهن
۶- هفته نامه ورژروند
۷- هفته نامه روژان
۸- هفته نامه سوران
۹- دوهفته نامه آگرین روز
۱۰- فصلنامه زریبار
۱۱- ماهنامه رووبار
۱۲- هفته نامه به هیز
۱۳-نشریه کورده واری
۱۴-هفته نامه سیروان
۱۵-هفته نامه لووتکه