استان چهارمحال و بختیاری

۱- هفته نامه زردکوه
۲- دو هفته نامه امروز
۳- هفته نامه ارمغان
۴- روزنامه سالداران
۵- هفته نامه ایل بختیاری
۶- دو هفته نامه جهان بین
۷- ماهنامه پیک صحرا
۸- هفته نامه امین بختیاری
۹-ماهنامه پیک آموزش
۱۰-هفته نامه طراوت زاگرس
۱۱-ماهنامه پرستاران و سلامت
۱۲-هفته نامه کوهرنگ
۱۳-روزنامه جوان