استان همدان

۱- هفته نامه آوای ملایر
۲- روزنامه همدان پیام
۳- روزنامه هگمتانه
۴- هفته نامه همدان ۱۴۰۰
۵- روزنامه سپهر غرب
۶- هفته نامه نشر اندیشه
۷- هفته نامه محراب
۸- هفته نامه با مردم همدان
۹- دو هفته نامه خورشید غرب
۱۰- هفته نامه آوای الوند
۱۱- هفته نامه ندای ابوذر
۱۲- هفته نامه امید تاک
۱۳- دو هفته نامه همدلی
۱۴- هفته نامه چشم انداز همدان
۱۵- هفته نامه نویسا