استان هرمزگان

۱- روزنامه دریا
۲- هفته نامه صدف
۳- هفته نامه همزیستی قشم
۴- ماهنامه اورمزد
۵- هفته نامه اعتماد هرمزگان
۶- روزنامه صبح ساحل
۷- روزنامه اقتصاد کیش
۸- روزنامه ندای هرمزگان
۹- هفته نامه سایه قشم
۱۰- هفته نامه آوای کیش
۱۱-دوهفته آوای شرجی
۱۲-نشریه میراث جرون
۱۳-هفته نامه مرجان
۱۴-هفته نامه دریای اندیشه
۱۵-هفته نامه آفتاب جنوب
۱۶-هفته نامه آوای خلیج فارس
۱۷-ماهنامه چلچله