استان مرکزی

۱- هفته نامه وقایع استان
۲- روزنامه نوید
۳- روزنامه عطر یاس
۴- هفته نامه ماهک
۵- هفته نامه نامه امیر
۶- دو هفته نامه گلهای ساوه
۷- ماهنامه کتیبه
۸- ماهنامه طاها
۹- دو هفته نامه صبح ساوه
۱۰- هفته نامه مهتاب
۱۱- دو هفته نامه امید استان
۱۲- روزنامه فرساد
۱۳-دوهفته نامه باشهر