استان مازندران

۱- هفته نامه سپهر شمال
۲- هفته نامه پیک شمال
۳- هفته نامه صدرا
۴- هفته نامه بهنگر
۵- هفته نامه هم ولایتی
۶- هفته نامه دریاسر
۷- ماهنامه بهار مازندران
۸- هفته نامه بابل نامه
۹- دو هفته نامه اخبار مازندران
۱۰- هفته نامه جویبار
۱۱- ماهنامه شمیم وحی
۱۲- هفته نامه پژواک شمال
۱۳- هفته نامه حلاج
۱۴- ماهنامه اَرمون
۱۵- هفته نامه خجسته
۱۶- دو هفته نامه برهان
۱۷- هفته نامه خبر شمال
۱۸- دو هفته نامه چشمه
۱۹- هفته نامه کایر
۲۰- هفته نامه پیک سبز
۲۱- هفته نامه شمال سبز
۲۲- ماهنامه برگ سبز سلامتی
۲۳- هفته نامه نگاه مردم
۲۴- ماهنامه شمیم شمال
۲۵- دو هفته نامه صبح فردا
۲۶- هفته نامه سرزمین ورزش
۲۷-هفته نامه صنعت و توریسم
۲۸-هفته نامه بیان نو
۲۹-هفته نامه دیار سبز
۲۹-روزنامه بشیر
۳۰-روزنامه وارش