استان لرستان

۱- دو هفته نامه صدای رسا
۲- دو هفته نامه لرستان امروز
۳- دو هفته نامه لُروند
۴- هفته نامه فخر لرستان
۵- هفته نامه سیمره
۶- هفته نامه فرهنگ بروجرد
۷- هفته نامه افلاک لرستان
۸- روزنامه پیغام بروجرد
۹- هفته نامه کاسیت
۱۰-هفته نامه بامداد لرستان
۱۱- هفته نامه نگین زاگرس
۱۲-دوهفته نامه سروش زاگرس
۱۳-هفته نامه تبلور اندیشه
۱۴-هفته نامه نگین اشترانکوه
۱۵-دوهفته نامه همای زاگرس
۱۶-ماهنامه دیار مفرغ