استان قم

۱- روزنامه شاخه سبز
۲- روزنامه ایمان
۳- هفته نامه گویه
۴- هفته نامه آوای قم