استان قزوین

۱- هفته نامه مادران و دختران
۲- روزنامه ولایت قزوین
۳- هفته نامه رایحه مهر
۴- هفته نامه فروردین امروز
۵- ماهنامه پیک توانا
۶- هفته نامه آوای تات
۷- هفته نامه افق آینده

۸-روزنامه ولایت