استان فارس

۱- دو شماره در هفته طلوع
۲- هفته نامه آپاتیه
۳- ماهنامه یکان نو
۴-ماهنامه گردشگران
۵- روزنامه نیم نگاه
۶- هفته نامه سلمان
۷- ماهنامه شهر سبز
۸- روزنامه عصر مردم
۹- روزنامه سبحان
۱۰- ماهنامه نخل فارس
۱۱- هفته نامه باشما
۱۲- هفته نامه نی ریزان
۱۳- دوهفته نامه پارسه
۱۴- روزنامه افسانه