استان سیستان و بلوچستان

۱- هفته نامه صبح زاهدان
۲- هفته نامه شهر آفتاب
۳- روزنامه مندیل
۴- ماهنامه اسوه
۵- روزنامه طلوع زاهدان
۶- دو هفته نامه حماسه
۷-روزنامه مرز پرگهر
۸-هفته نامه عیاران