استان سمنان

۱- هفته نامه سمنان امروز
۲- هفته نامه سرزمین خورشید
۳- هفته نامه جوانه امروز
۴- ماهنامه اطلس مُد
۵- هفته نامه شاهرود پیام
۶- هفته نامه کندوی البرز
۷- دوهفته نامه کومه شه
۸- هفته نامه کویر
۹- هفته نامه شاهوار
۱۰-دوهفته نامه ادیب
۱۱-روزنامه پیام سمنان