استان زنجان

۱- روزنامه ندای ابهر
۲- هفته نامه امید روشندلان
۳- هفته نامه بیان خدابنده
۴- روزنامه مردم نو
۵-دو هفته نامه فردای زنجان
۶- دو هفته نمه صیانت
۷- هفته نامه نگین سبز
۸-هفته نامه صدای زنجان