استان خوزستان

۱- روزنامه صبح کارون
۲- هفته نامه آستانه پارس
۳- هفته نامه آبادان نو
۴- روزنامه یادگاری
۵-هفته نامه سرافرازان
۶- هفته نامه نخل
۷- هفته نامه جنوبیها
۸- هفته نامه راوی
۹- روزنامه نسیم خوزستان
۱۰- هفته نامه اقتصاد خوزستان
۱۱- هفته نامه شهر شعله ها
۱۲- روزنامه نور خوزستان
۱۳- هفته نامه تک تاب
۱۴- هفته نامه حدیث
۱۵- هفته نامه ایام خوزستان
۱۶- ماهنامه رایحه
۱۷- هفته نامه کرخه
۱۸- روزنامه سرآغاز
۱۹- دوهفته نامه رضویه
۲۰-روزنامه آنزان
۲۱-روزنامه عصر کارون
۲۲-هفته نامه کرخه
۲۳-روزنامه فرهنگ جنوب