استان خراسان رضوی

۱- هفته نامه نوید تربت
۲- دو هفته نامه آوای کاشمر
۳- روزنامه شهرآرا
۴- هفته نامه ندای بردسکن
۵- هفته نامه پیک خورشید