استان خراسان جنوبی

۱- هفته نامه طنین قاینات
۲- روزنامه طلوع خراسان جنوبی
۳- ماهنامه شهرآذین
۴- دو هفته نامه نسیم قهستان

۵- روزنامه بیرجند امروز
۶- روزنامه آوای خراسان جنوبی