استان بوشهر

۱- هفته نامه مردم جنوب
۲- هفته نامه صدای بندر
۳- هفته نامه خلیج فارس
۴- هفته نامه خبر بوشهر
۵- هفته نامه صدای بوشهر
۶- دو هفته نامه فدک
۷- هفته نامه پیام عسلویه
۸-هفته نامه مردم جنوب
۹-نشریه دریای جنوب