استان ایلام

۱- روزنامه مهران
۲- دو هفته نامه سیمای نو
۳- دو هفته نامه انعکاس
۴- هفته نامه انعکاس
۵- هفته نامه طنین غرب
۶- هفته نامه عیلام خبر
۷- دو هفته نامه آوای زاگرس
۸- هفته نامه شکوه آزادی
۹- هفته نامه نجوا
۱۰- دو هفته نامه صبح ایلام
۱۱- هفته نامه ندای زاگرس
۱۲- هفته نامه ایلام فردا
۱۳- هفته نامه آلامتو
۱۴- دو هفته نامه ایمن
۱۵- هفته نامه افق ایلام
۱۶- دو هفته نامه مانشت
۱۷- ماهنامه وریا
۱۸- هفته نامه باختر امروز
۱۹- ماهنامه راه فردا
۲۰- ماهنامه کوشک
۲۱- هفته نامه میمک
۲۲- هفته نامه پیغام ایلام
۲۳- دوهفته نامه ندای ایلام
۲۴-هفته نامه سفیر ایلام
۲۵-هفته نامه صدای آزادی
۲۶-دوهفته نامه ایمن
۲۷-هفته نامه پیک ایلام
۲۸-دوهفته نامه بوتک
۲۹-هفته نامه افق نو