استان البرز

۱- دو هفته نام سپهر میهن
۲- روزنامه پیام سپیدار
۳- ماهنامه زراعت و دام
۴- ماهنامه میراث پارس
۵- ماهنامه یکی یک دونه
۶- ماهنامه روشنای زندگی
۷- ماهنامه پیک سالمند