استان اردبیل

۱- هفته نامه ندای مغان
۲- دو هفته نامه امید اردبیل
۳- روزنامه پیام اردبیل
۴- دو هفته نامه نوید سحر
۵- دو هفته نامه طنین حق
۶- هفته نامه اندیشه اردبیل
۷- هفته نامه اردبیل نوین
۸- هفته نامه اردبیل فردا
۹- هفته نامه مغانه
۱۰-هفته نامه صدای اردبیل
۱۱-هفته نامه خبرنامه اردبیل
۱۲-روزنامه ساوالان
۱۳-نشریه آسمان اردبیل
۱۴-هفته نامه صبح سبلان
۱۵-هفته نامه آریتان
۱۶-ماهنامه قزل اوزن
۱۷-دوهفته نامه هرگون
۱۸-ماهنامه مغان ارس
۱۹-هفته نامه فروغ آذربایجان
۲۰-دوهفته نامه مغان امروز
۲۱-ماهنامه نسیم ارس