استان آذربایجان غربی

۱- هفته نامه کوشا
۲- هفته نامه صدای آشنا
۳- دو هفته نامه آوای آذربایجان
۴- هفته نامه یاشایش
۵- دو هفته نامه آغری
۶- هفته نامه آوای ماکو
۷- روزنامه آراز آذربایجان
۸- هفته نامه آذر تکاب
۹- هفته نامه آوای چالدران
۱۰- ماهنامه آوای شوط
۱۱-هفته نامه خوی
۱۲-نشریه خبر نیوز
۱۳-نشریه میهمان