استان آذربایجان شرقی

۱- هفته نامه سهیل
۲- ماهنامه کارساز
۳- هفته نامه گلشن راز
۴- روزنامه امین
۵- هفته نامه آوای میشو
۶- روزنامه سرخاب
۷- هفته نامه علم روز
۸- هفته نامه عصر آدینه
۹- هفته نامه آذرپیام
۱۰- هفته نامه مهرند
۱۱- روزنامه طرح نو
۱۲- روزنامه آذربایجان
۱۳- هفته نامه گونش
۱۴- هفته نامه آذران
۱۵- مجله کارساز
۱۶- روزنامه پیام آذربایجان
۱۷- هفته نامه آذر شرق
۱۸- هفته نامه سرمه
۱۹- هفته نامه امید آذربایجان